PRIVĀTUMA POLITIKA

SIA „Riga Coding School”, uzņēmuma reģ. Nr. LV40203075442, Republikas laukums 3-16, LV-1010, Rīga, tel.: +371 232 208 85 e pasts: info@rigacoding.lv, rūpējas par Jūsu personas datu drošību un īpaši augstu vērtē Jūsu privātumu.

Tādēļ šajā Privātuma politikā (turpmāk tekstā Politika) skaidri un pārredzami sniedzam mūsu tīmekļa vietnē piemērojamos informācijas vākšanas un izmantošanas principus, kā arī citu informāciju par SIA „Riga Coding School”, noteikumiem un principiem, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību.

Šī Politika piemērojama gadījumos, kad apmeklējat SIA „Riga Coding School” tīmekļa vietni, reģistrējaties SIA „Riga Coding School”, aizpildot reģistrācijas veidlapas un pasūtat informatīvos biļetenus. Šīs Politika ir arī paredzēta, lai Jūs informētu par citām SIA „Riga Coding School” veiktajām personas datu apstrādes darbībām un pamatnoteikumiem, kas paredzēti, lai nodrošinātu Jūsu privātumu. Šī Politika netiek piemērota, kad pārlūkojat citu uzņēmumu tīmekļa vietnes vai izmantojat trešo pušu pakalpojumus, un kad tiekat novirzīti no SIA „Riga Coding School” tīmekļa vietnes (tīkla).

Apstrādājot personas datus, mēs ievērojam Eiropas Savienības Datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679, citu saistīto tiesību aktu prasības un kontrolējošo iestāžu norādījumus.

SIA „Riga Coding School” tiek veikta personas datu apstrāde

Lai nodrošinātu pārredzamību un atbildīgās personas veikto datu apstrādi, informējam, ka SIA „Riga Coding School” personas datus apstrādā šādiem mērķiem:

 • attiecību ar Klientiem uzturēšanai un iespējas izmantot SIA „Riga Coding School” preces un pakalpojumus izveidei un administrēšanai;
 • līgumu izpildes nolūkā;
 • maksājumu uzdevuma pakalpojumu sniegšanai;
 • Klientu maksātspējas novērtēšanai un iespējamo parādu pārvaldīšanai;
 • Klienta un (vai) SIA „Riga Coding School” interešu aizsardzībai (sniegto pakalpojumu kvalitātes pārbaudei, pakalpojumu nelikumīgas izmantošanas novēršanas nodrošināšanai);
 • tiešā mārketinga īstenošanai, tostarp informatīvo biļetenu nosūtīšanai un papildu pakalpojumu sniegšanai vai piedāvājot tādus sniegt, Klienta viedokļa noskaidrošanai, tirgus izpētei un statistikas datu vākšanai;
 • pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai un (vai) līguma noslēgšanas pierādījumu vākšanas nolūkā;
 • Klientu, darbinieku un drošu telpu nodrošināšanai (videonovērošana);
 • juridisko saistību izpildei un identitātes noteikšanai;
 • citiem mērķiem, kas saistīti ar iekšējo administrāciju, piemēram, apstrādājot SIA „Riga Coding School” darbinieku datus.

Kādi personas dati tiek vākti un apstrādāti?

SIA „Riga Coding School” vāc un kārto šādu kategoriju personas datus:

 • pamatdatus, kas ir nepieciešami iepriekš uzskaitītajiem mērķiem: vārds, uzvārds, personas kods un dzimšanas datums, identitātes dokumenta dati, kontaktinformācija u. tml.;
 • kontaktinformāciju, piemēram, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un saziņas valoda;
 • datus, kas ir nepieciešami pakalpojumu sniegšanai vai preču pārdošanai: pasūtījuma dati, rēķinos norādītā informācija, ar maksājumiem saistītie dati u.tml.
 • datus, kas savākti, izmantojot sakaru un citus tehniskos līdzekļus, piemēram datus, kas savākti, klientam ierodoties SIA „Riga Coding School” nodaļās (videonovērošana) vai sazinoties ar SIA „Riga Coding School” pa tālruni, ar video un/vai audio ierakstīšanas ierīcēm, pa e-pastu, īsziņām, citiem saziņas līdzekļiem, piemēram, sociālajiem tīkliem;
 • datus, kas tiek ģenerēti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus un SIA „Riga Coding School” pakalpojumus, piemēram, plūsmas dati – savienojuma sākuma datums, laiks, ilgums, zvanītāja abonenta numurs, zvana pieņēmēja abonenta numurs, interneta lietotāja izmantotā IP adrese savienojuma laikā u.c.
 • datus, kas saistīti ar Klienta SIA „Riga Coding School” tīmekļa vietnes apmeklējumu vai izmantojot citus SIA „Riga Coding School” saziņas kanālus (Facebook, Instagram, LinkedIn, Mailerlite, Tidio u. tml.).
 • datus, kas saistīti ar pakalpojumu sniegšanu, piemēram, datus par līgumu izpildi vai neizpildi, noslēgtajiem darījumiem, spēkā esošajiem līgumiem vai līgumiem, kuri beigušies, iesniegtajiem lūgumiem un sūdzībām, pakalpojumiem piemērotajiem nodokļiem u.c.
 • citus datus, kas tiek vākti, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu un kas ir izsmeļoši definēti laikā, kad no Jums tiks pieprasīta piekrišana.

Uz kāda juridiskā pamata var tikt vākti Jūsu personas dati?

SIA „Riga Coding School” var vākt Jūsu personas datus tikai saskaņā ar tiesību aktos norādīto juridisko pamatu. Tas ir līguma noslēgšanas un izpildes juridiskais pamats, Jums un SIA „Riga Coding School” noslēdzot pakalpojumu sniegšanas vai cita veida līgumu (mutisks, rakstveida, iesniedzot pasūtījumu, pieprasījumu). SIA „Riga Coding School” likumīgās intereses arī var būt pamatu datu apstrādei, piemēram, SIA „Riga Coding School” pārbaudot maksātspēju, pārvaldot un (vai) atgūstot parādu iepriekš norādītajiem mērķiem. Jūsu sniegtā piekrišana ir vēl viens pamats, saskaņā ar kuru SIA „Riga Coding School” var apstrādāt personas datus (piemēram, īstenojot tiešo mārketingu, nosūtot informatīvos biļetenus vai informējot par precēm vai pakalpojumiem, veicot aptaujas). SIA „Riga Coding School” drīkst apstrādāt Jūsu personas datus, arī izpildot savas juridiskas saistības (izpildot normatīvo aktu prasības, kā arī sniedzot atbildes uz valsts un pašvaldību likumīgajiem pieprasījumiem utt.) vai uz cita tiesību aktos noteiktā likumīgā datu apstrādes pamata.

Cik ilgi tiek uzglabāti Jūsu dati?

SIA „Riga Coding School” uzglabā Jūsu personas datus ne ilgāk kā tas nepieciešams datu apstrādes mērķiem vai kā to paredz tiesību akti, ja tajos noteikts ilgāks datu uzglabāšanas termiņš. Ja tiesību aktos nav noteikts dokumentu, kuros ietverti personas dati, glabāšanas termiņš, šie dokumenti tiek glabāti ne ilgāk kā 2 gadus pēc attiecību, kas ar Jums noslēgtas, termiņa beigām. Pēc šajā punktā minētajiem termiņiem, personas datu ieraksti tiek iznīcināti un/vai dokumenti nodoti arhivēšanai.

SIA „Riga Coding School” veic visus iespējamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas dati tiek apstrādāti pareizi, godīgi un likumīgi, kā arī, ka tie tiek apstrādāti tikai noteiktajiem mērķiem, strikti ievērojot tiesību aktos noteiktās personas datu skaidras un pārredzamas apstrādes prasības.

Kam SIA „Riga Coding School”, sniedz vai var sniegt personas datus?

 • SIA „Riga Coding School” šādus datus var sniegt datu apstrādātājiem, kuri veic SIA „Riga Coding School” attiecīgus darbus un sniedz pakalpojumus (starpnieki, kuri apstrādā datus, lai izveidotu un administrētu līgumus ar klientiem; informācijas tehnoloģiju uzņēmumi, kuri apstrādā datus, lai nodrošinātu informācijas sistēmu izveidi, uzlabošanu un uzturēšanu; uzņēmumi, kuri nodrošina paziņojumu klientiem nosūtīšanu, sniedz apsardzes un cita veida pakalpojumus);
 • uzņēmumiem, kuri apstrādā apvienotos parādnieku failus vai administrē parādus;
 • tiesai, tiesībaizsardzības iestādēm vai valsts iestādēm, ciktāl šādu datu sniegšanu paredz tiesību aktu prasības;
 • partneriem, piemēram, prasības tiesību pārņēmējiem, lai nodrošinātu parādu efektīvu pārvaldību, kad SIA „Riga Coding School” tiem nodod prasības tiesības par summu, ko klientam ir pienākums samaksāt;
 • citām personām ar Jūsu piekrišanu, ja šāda piekrišana tiek konkrētā gadījumā saņemta.

Jums ir tiesības:

 • vērsties pie SIA „Riga Coding School” ar ar lūgumu sniegt informāciju par SIA „Riga Coding School” apstrādātajiem Jūsu personas datiem, no kādiem avotiem un kādā veidā personas dati savākti un, kā SIA „Riga Coding School” tos apstrādā.
 • vērsties pie SIA „Riga Coding School” ar lūgumu izlabot Jūsu personas datus un (vai) izbeigt šo personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, ja, iepazīstoties ar personas datiem, Jūs konstatējat, ka dati ir nepareizi, nepilnīgi vai neprecīzi;
 • vērsties pie SIA „Riga Coding School” ar ar lūgumu iznīcināt personas datus vai izbeigt šo personas datu apstrādi, izņemot uzglabāšanu, ja, iepazīstoties ar personas datiem, Jūs konstatējat, ka dati tiek apstrādāti nepareizi vai negodīgi, tiek apstrādāti lieki personas dati vai pastāv cits tiesību aktos noteiktais pamats.
 • nepiekrist Jūsu personas datu apstrādei, ja šie dati tiek apstrādāti vai ir paredzēts tos apstrādāt tiešā mārketinga nolūkos vai SIA „Riga Coding School” vai trešās personas, kurai sniegti personas dati, likumīgo interešu nolūkā.
 • tiesības uz datu pārcelšanu, t.i., sistematizētā, parasti lietojamā un datorā lasāmā veidā saņemt ar Jums saistītos personas datus, kurus esat sniedzis (-usi) SIA „Riga Coding School” un nosūtīt šos datus citam datu pārzinim vai pieprasīt, lai SIA „Riga Coding School” nepastarpināti pārsūtītu šos personas datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

Lai īstenotu savas tiesības vai iesniegtu sūdzību, varat vērsties SIA „Riga Coding School” pa e-pastu info@rigacoding.lv vai ierodoties adresē Rūpniecības iela 32B, Rīga

Atgādinām, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un nepieļautu to nelikumīgu izpaušanu, Jums ir jābūt personas identitātes dokumentam, vai, sagatavojot lūgumu, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu.

Jums arī ir tiesības vērsties Valsts datu aizsardzības inspekcijā, tomēr mēs vienmēr centīsimies ar Jums atrisināt visus jautājumus nepastarpinātā veidā.

Ja Jums ir jautājumi par šajā Privātuma politikā sniegto informāciju, lūdzam vērsties SIA „Riga Coding School”  jebkurā Jums piemērotā veidā:

 • rakstveidā pa e-pastu info@rigacoding.lv;
 • mutiski – pa tālruņa Nr. +371 232 208 85; 
 • rakstveidā – adrese Republikas laukums 3-16, Rīga;

SIA „Riga Coding School”  tīmekļa vietnē vāktie dati

 • administrējot tīmekļa vietni un diagnosticējot traucējumus SIA „Riga Coding School” darbā, varam izmantot apmeklētāju datoru IP adreses. IP adrese ir tīklos esošs unikāls kods, kas identificē datoru. To var izmantot, lai noteiktu apmeklētāju un lai vāktu dažāda veida demogrāfiska rakstura informāciju;
 • reģistrējoties SIA „Riga Coding School” pašapkalpošanās sistēmā, mēs vācam lietotāja identificēšanai nepieciešamo pamatinformāciju, kuru sniedzāt, aizpildot reģistrācijas veidlapu, t.i., vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru, vēlamo apmeklējuma datumu, laiku un mums adresēto Jūsu paziņojuma tekstu.

Apkopotos datus par SIA „Riga Coding School” tīmekļa vietnes apmeklētājiem mēs atbildīgi aizsargājam pret to zudumu, neatļautu lietošanu un grozīšanu. Telpa, kurā tiek uzglabāti savāktie dati, ir fiziski apsargāta, lai tajā neiekļūtu SIA „Riga Coding School” nestrādājošas personas. Turklāt SIA „Riga Coding School” portāla apmeklētāju dati tiek uzglabāti datu bāzē, kas ir aizsargāta pret neatļautu piekļuvi, izmantojot datortīklus.

PERSONAS DATU DROŠĪBA

Jūsu personas dati tiek apstrādāti atbildīgā un drošā veidā. Nosakot personas datu apstrādes pasākumus, kā arī datu apstrādes laikā, mēs īstenojam atbilstošos, tiesību aktos noteiktos personas datu aizsardzības tehniskos un organizatoriskos pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu Jūsu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, sabojāšanu, mainīšanu, zudumu, atklāšanu, kā arī pret jebkādu citu neatļautu to apstrādi.

SIA „Riga Coding School” darbinieki ir rakstveidā apņēmušies neizpaust trešajām personām un neizplatīt darba vietā iegūto informāciju par uzņēmuma klientiem, tostarp SIA „Riga Coding School” tīmekļa vietnes apmeklētājiem.

Personas datu aizsardzības pasākumi ir noteikti, ņemot vērā riskus, kas rodas personas datu apstrādē.

CITA BŪTISKA INFORMĀCIJA

Kā uzzināt par izmaiņām šajā politikā?

SIA „Riga Coding School” atjauninot šo privātuma politiku, par būtiskajām izmaiņām informēsim, publicējot paziņojumu tīmekļa vietnē.

Šī Politika ir sagatavota, ņemot vērā SIA „Riga Coding School” personas datu apstrādes principus un noteikumus. Lai iepazītos ar detalizētiem noteikumiem, vienmēr varat vērsties SIA „Riga Coding School” pa e-pastu: info@rigacoding.lv vai ierodoties SIA „Riga Coding School” adresē: Republikas laukums 3-16, Rīga

Atjaunināts 10.09.2020.

Skip to toolbar
Registracija
Kontaktai