“Kādas prasmes un īpašības ir nozīmīgas, pārkvalificējoties uz IT sfēru?” Coding School un Viļņas Universitātes pētījuma rezultāti

Lai veiksmīgi nodarbinātu jaunos speciālistus, kas pārkvalificējušies uz IT sfēru, ir īpaši svarīgi iepazīstināt potenciālo darba devēju ne tikai par kandidāta tehniskajām prasmēm un iegūtajām zināšanām, bet arī pienācīgi prezentēt personīgās īpašības un sociālās prasmes, kas varētu būt svarīgas, lai pievienotos jaunai komandai un veiksmīgi strādātu pie projektu izpildes. Dažādiem uzņēmumiem var būt savi specifiski kritēriji personisko īpašību nozīmīguma un izpausmes novērtēšanai, un viņi var izmantot dažādas informācijas vākšanas metodes par kandidātiem. Tāpēc ir svarīgi izpētīt personāla atlases speciālistu viedokli, kuri strādā kandidātu atlasē IT jomā, par tām kandidātu rakstura īpašībām, kuras atlases laikā tiek vērtētas kā svarīga daļa no topošā darbinieka potenciāla veiksmīgi darboties darba vidē. Pētījuma ziņojumā ir iekļauti empīriskā pētījuma rezultāti, kas tika iegūti, lai pārbaudītu, kādas personīgās kompetences cilvēkiem, kuri pārkvalificējas IT jomā, palīdz atrast pirmo darbu. 

 

Aptaujas izlase.

Aptaujā piedalījās 35 personāla atlases speciālisti no dažādiem Baltijas uzņēmumiem, kas tika mērķtiecīgi atlasīti, jo ir svarīgi, lai uz jautājumiem atbildētu tieši tie atlases speciālisti, kuri vērtē jaunos IT jomas kandidātus.

 

Secinājumi un ieteikumi personīgo kompetenču stiprināšanai, lai palielinātu nodarbinātību jauno speciālistu vidū. 

Nav šaubu, ka nodarbinātības līmenis jebkurā profesijā pirmkārt un galvenokārt ir atkarīgs no diviem aspektiem: pieejamajām vakancēm un profesionālajām apmācībām, kas palīdz celt kvalifikāciju vai dod iespēju cilvēkiem pārkvalificēties uz konkrēto sfēru. Konkrētas tehniskās iemaņas šajā aptaujā netika apspriestas, taču saistībā ar profesionālās pilnveides apmācībām personāla atlases speciālisti uzsvēra: 

 1. Svarīgas ir kandidātu tehniskās zināšanas un profesionālā sagatavotība;
 2. Zināšanām noteiktā jomā jābūt pēc iespējas padziļinātākām – vēlams pārzināt konkrētas tehniskas lietas, nevis daudz virspusējas informācijas;
 3. Jābūt skaidrai motivācijai turpināt mācīties, pilnveidoties, patstāvīgi meklēt informāciju, kā arī patstāvīgi papildināt zināšanas. Šajā aspektā ir vēl viens svarīgs punkts – uz IT jomu jāpārkvalificējas cilvēkiem, kuri nedara to algas vai prestiža dēļ, bet kuriem patiešām patīk šis darbs, jo tā nebūt nav viegla profesija. Šis darbs prasa daudz pastāvīgas piepūles un iesaistīšanos profesionālajā jomā. Nav tādu situāciju, kur darbinieks varētu pabeigt darbu, izslēgt datoru un vairs nedomāt par to līdz nākamajai dienai. Kad runa ir par risinājumu meklēšanu, IT speciālistiem ir jāstrādā neskaitāmas stundas un bieži pat atpūtas laikā jāpatur prātā uzdevumi, kas jāatrisina, tādēļ bez lielas apņemšanās un intereses par šo sfēru būs grūti sasniegt panākumus.

 

Kandidātu vērtēšanas kritēriji parasti ir saistīti ar amata aprakstu, no kura ir atkarīgs kādas būs noteiktās prasības potenciālajam darbiniekam. Pats atlases process parasti tiek strukturēts vairākos posmos: oficiālo dokumentu pārskatīšana; tehnisko zināšanu pārbaudes uzdevumi; rakstura īpašību novērtēšanas testi; pārrunas.

 

Atlases process beidzas ar lēmumu par kandidāta piemērotību konkrētajam amatam. Profesionālās pilnveides apmācību prasību saraksts parasti ir specifisks un saistīts ar turpmākā darba saturu. IT profesionāļu gadījumā tās var būt īpašas prasības – kādas konkrētas programmēšanas valodas kandidātam jāprot, kāda ir bijusi iepriekšējā pieredze IT projektos un kādi uzdevumi iepriekš ir veikti projektu ietvaros. Šīs prasības var būt atšķirīgas dažādās IT profesionāļu pozīcijās. 

 

Cita atlases kritēriju grupa parasti ir saistīta ar motivācijas aspektiem – saiknei ar profesiju; motivāciju strādāt konkrētajā uzņēmumā/ IT speciālista pozīcijā, motivāciju pastāvīgi papildināt zināšanas, mācīties un pilnveidoties. Vēl viena svarīga lieta – pozitīva attieksme saistībā ar sasniedzamajiem mērķiem – motivācija ne tikai veikt uzdevumu, bet to izpildīt pēc iespējas labāk. Trešā kritēriju grupa attiecas uz personīgajiem aspektiem. Saistībā ar darbu jaunajiem darbiniekiem parasti tiek prasīts būt atbildīgam, organizētam, aktīvi iesaistīties darbā, būt pārliecinātam par savām spējām un spēt plānot laiku un darbu. Svarīgas ir arī sociālās prasmes saistībā ar kolēģiem un vadītājiem – spēja dzirdēt un uzklausīt, skaidri izteikt savu viedokli, spēja to pamatot, diskutēt, tekoši runāt, kā arī palīdzēt citiem un ievērot profesionālās ētikas aspektus. Darbs komandā – spēja novērtēt komandas aktivitātes un lietas augstāk par personīgajām, t.i. šeit svarīgāka ir kolektīvistiskā attieksme nekā individuālistiskā attieksme. Daudzi no pieminētajiem aspektiem tiek atklāti intervijas laikā ar kandidātiem, tāpēc ir svarīgi pieminēt nozīmi spējai sevi prezentēt – intervijas laikā tiek atklāta ne tikai konkrēta informācija, bet arī rakstura īpašības, dažādas reakcijas uz jautājumiem, tāpēc svarīgi ir ne tikai tas, kas tiek teikts, bet arī tas, kā to pasniedz, kāda ir ķermeņa valoda un pat balss intonācija. Protams, izcila uzvedība un spēja komunicēt neaizstās tehniskās sagatavotības trūkumu, taču dažkārt augsta motivācija un vēlme turpināt mācīties ir svarīgākas par vienas vai otras profesionālās iemaņas trūkumu. 

Turpmāk ir apkopoti atlases speciālistu aptaujas galvenie secinājumi, kas ir sagrupēti atbilstoši prasītajiem jautājumiem. 

 1. Pārkvalificētiem IT profesionāļiem bez iepriekšējas darba pieredzes IT sfērā ir pietiekami augsts nodarbinātības potenciāls, jo vairāk kā divas trešdaļas no atlases speciālistiem norādīja, ka viņu uzņēmumam ir iespēja stažēties pārkvalificētiem IT profesionāļiem (65,7%), IT praktikantiem ir iespēja pēc prakses palikt uzņēmumā (71,4%) vai arī speciālisti jau ir pieņēmuši kandidātus, kas ir pārkvalificējušies uz IT sfēru bez iepriekšējas pieredzes šajā jomā (71,4%). Uz jautājumu par to, vai uzņēmums var pieņemt darbā kandidātu, kurš ir pārkvalificējies IT jomā un kuram nav darba pieredzes šajā jomā, 80,0% atlases speciālistu atbildēja pozitīvi. Tāpēc svarīgas ir atbildes arī uz citiem anketas jautājumiem, kas precizē uzņēmumu prasības un vēlmes attiecībā uz kandidātu personiskajām īpašībām, kas nosaka potenciālo darbinieku attiecības ar organizācijas veikto darbu un komandu. 
 2. Rakstura īpašības, kuras tika atzītas par vissvarīgākajām, lai izdarītu pozitīvu lēmumu par pieņemšanu darbā, tika norādītas sekojošas: vēlme pilnveidoties un spēja ātri mācīties; interese par profesiju, iniciatīvas izrādīšana; komunikācijas iemaņas; motivācija strādāt profesijā, profesionālie mērķi, karjeras redzējums, spēja strādāt komandā. Šis iespaids tiek pastiprināts, ja kandidāts ir ieinteresēts un zina, kurā uzņēmumā viņš ieradās uz interviju, kāpēc viņš vēlētos tajā strādāt, uzdodot jautājumus par turpmāko amatu un komandu. Papildus pozitīvo aspektu grupa pēc atbilžu skaita – vēlme pilnveidoties un spēja ātri mācīties, aktivitāte – skaidra motivācija mācīties, tieksme pilnveidoties profesionālajā jomā, interese par to, spēja pierādīt ar konkrētiem piemēriem, kas ceļ kvalifikāciju, padziļina zināšanas, apgūst jaunas lietas. 
 3. Nelabvēlīgs viedoklis par kandidātu var veidoties, ja cilvēks nespēj uzrādīt un pastāstīt par savu profesionālo motivāciju, nav ieinteresēts uzņēmumā, uz kuru dodas, nevar nosaukt profesionālās karjeras mērķus utt. Optimāla pārliecinātība par sevi ir svarīga, jo gan pārmērīga, gan nepietiekama pārliecība par savu profesionalitāti vai personiskajām īpašībām negatīvi ietekmē kandidāta tēlu. Jāpiemin vēl divas lietas, kas intervijas laikā var negatīvi ietekmēt viedokli par kandidātu: pirmkārt – neētiska, necieņpilna izturēšanās intervijas laikā pret bijušajiem darba devējiem / kolēģiem, viņu kritika, konfidenciālas informācijas izpaušana utt.; otrkārt, nepietiekamas komunikācijas prasmes, gausas atbildes, neatbilstoša ķermeņa valoda (piemēram, neatbalsta acu kontaktu), netekoša valoda, zema vispārējās valodas kultūra. 
 4. Uz jautājuma “Kādus papildu jautājumus, kas saistīti ar kandidātu personiskajām īpašībām, Jūs uzskatāt par nozīmīgiem pārkvalificētu IT kandidātu pieņemšanai darbā?”  tikai saņemtas atbildes ar līdzīgiem rezultātiem, kā citos jautājumos: pirmajā vietā – motivācija strādāt profesijā, profesionālie mērķi un karjeras redzējums, otrajā vietā – pielāgošanās pārmaiņām, videi, kolektīvam, spēja pielāgoties komandai un darba videi, trešajā – vēlme pilnveidoties un spēja ātri mācīties, aktivitāte. 
 5. Kādas personīgās kompetences, pēc respondentu domām, visvairāk vajadzētu attīstīt profesionāļiem, kuri meklē savu pirmo darbu IT jomā? – atvērtība lielam informācijas apjomam, drosme eksperimentēt un redzēt, kas darbojas vislabāk, patstāvība, ātra informācijas meklēšana, pastāvīga zināšanu atjaunināšana, vēlme izmēģināt jaunas lietas un dalīties ar pieredzi vai novērojumiem. 
 6. Lai novērtētu tehnisko kompetenču demonstrēšanas nozīmi un vērtēšanas kritērijus, tika pieprasīts norādīt nepieciešamo GitHub platformā iesniegto projektu paraugu skaitu. Tikai 12 no 35 respondentiem norādīja konkrētus skaitļus (no 1 līdz 5), savukārt lielākā daļa teica, ka tas nav vissvarīgākais, jo kandidātiem atlases procesā tiek doti tehniskie uzdevumi, lai novērtētu viņu prasmes, tādējādi kandidātus var uzaicināt uz interviju pat tad, ja viņiem nav izveidots projektu portfelis. 
 7. 35,7% respondenti norādīja, ka, ja kandidāts netika pieņemts darbā tehnisko iemaņu trūkuma dēļ, bet pēc tam ir papildus turpinājis mācīties un ir pilnveidojis tehniskās prasmes, viņu iespējams atkārtoti uzaicināt uz atlases interviju. 
 8. Uz jautājumu: “Kādas metodes Jūs izmantojat, lai novērtētu vai meklētu informāciju par pārkvalificēto IT kandidātu personiskajām īpašībām?” lielākā daļa respondentu atbildēja, ka šo informāciju iegūst intervijas laikā. Papildus tiek aplūkotie arī sociālie tīkli un veikti dažādi testi.
 9. Aptaujāto atlases speciālistu komentāri vai ieteikumi par to, kam jāpievērš uzmanība IT kandidātiem – noteikti ir jāspēj pamatot motivāciju strādāt izvēlētajā profesijā, jāspēj nodefinēt profesionālie mērķi un karjeras redzējums. Otrajā vietā pēc atbilžu skaita – kandidātam jābūt vēlmei pilnveidoties un spējai ātri mācīties.

 

Apkopojumā var teikt, ka, iepazīstinot potenciālos darba devējus ar kandidātiem, kuri pārkvalificējušies uz IT sfēru, ir īpaši svarīgi parādīt viņu profesionālo motivāciju, kā arī prasmīgi pamatot, kādēļ tika izdarīta izvēle par profesionālās jomas maiņu. Ir ļoti svarīgi, ka kandidāts aktīvi plāno savu nākotni, ir gatavs pieņemt profesionālos izaicinājumus un attīstīties, profesionāli augt, pastāvīgi risinot arvien sarežģītākus jautājumus un nostiprināt kompetences, kas nepieciešamas šo jautājumu risināšanai. 

Mūsu karjeras centrs arī ir pilnveidojis savu darbību saskaņā ar pētījuma rezultātiem. Ja vēlies uzzināt vairāk, spied šeit, lai pieteiktos konsultācijai.

Registracija
Kontaktai